Podopatrenie 8.6

12-03-2018

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 13/2018 k podmienkam výzvy č. 26/PRV/2017 na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a i

20-12-2017

Výzva na opatrenie 8.6

20-12-2017

Príloha č 1 k výzve formulár ŽoNFP

20-12-2017

Príloha č 2 k výzve Prirućka

20-12-2017

Príloha č 3 k výzve predb. informácia