Školské mlieko

Školský rok 2016/2017

06-09-2016

VZOR – Mesačného hlásenia za školský rok 2016-2017

Na základe Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom ...

30-08-2016

Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 s účinnosťou od 13.09.2016

o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2016/2017