Podopatrenie 7.4

10-07-2018

Výzva na podpopatrenie 7.4, výzva č. 22/PRV/2017

Aktualizácia č. 1

24-11-2017

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 11 /2017 k používaniu elektronického trhoviska

pri Výzve na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017 pre podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

31-05-2017

Výzva na podopatrenie 7.4

15-01-2016

Výzva na opatrenie 7.4.

Aktualizácia č. 1

27-10-2015

Výzva na opatrenie 7.4.