PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 416/2014 z 23. apríla 2014 sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na určité obilniny...
viac informácií
24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 415/2014 z 23. apríla 2014 sa mení nariadenie (ES) č. 2535/2001...
viac informácií
24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 414/2014 z 23. apríla 2014 sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso...
viac informácií
24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 413/2014 z 23. apríla 2014 sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso...
viac informácií
24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 412/2014 z 23. apríla 2014 sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia...
viac informácií
24-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 411/2014 z 23. apríla 2014 sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso...
viac informácií
10-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2014, že môžu podávať žiadosti o podporu na poistenie úrody do 30. apríla 2014...
viac informácií
10-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti...
viac informácií
08-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610 doručeného PPA dňa 07.04.2014 aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1 „Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
viac informácií
04-04-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 11 "Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov" - pokračovanie financovania žiadostí podaných v r. 2013 ...
viac informácií
04-04-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 11 "Dotácia na zamestnanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov" - pokračovanie financovania žiadostí predložených v roku 2012, podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že v súlade s §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa menia formálne náležitosti výzvy č. 2012/OPRH/01, konkrétne ...
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, výzvy č. 2012/OPRH/01, že od 1. apríla 2014 nadobúda účinnosť Systém finančného riadenia pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0 (ďalej len „SFR“). Prijímatelia sú povinní pri predkladaní žiadosti o platbu, prípadne oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov použiť len aktualizované formuláre (prílohy 5a, 6a). V prípade, že si prijímateľ uplatňuje žiadosť o zálohovú platbu od 1.4.2014, platia postupy uvedené v SFR, verzia 7.0.
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, výzvy č. 2013/OPRH/02, že od 1. apríla 2014 nadobúda účinnosť Systém finančného riadenia pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0. Prijímatelia sú povinní pri predkladaní žiadosti o platbu, prípadne oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov použiť len aktualizované formuláre (prílohy 6a, 8a).
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o...
viac informácií
01-04-2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014 budú všetci žiadatelia z okresu KRUPINA  preradení z administratívnych dôvodov z regionálneho pracoviska PPA Zvolen na regionálne pracovisko PPA LEVICE...
viac informácií
24-03-2014
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné
opatrenie podľa § 14 "Dotácia na účasť spracovateľa na výstave" nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
viac informácií
21-03-2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610, zo dňa 18.03. 2014, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)