Aktuality

26-05-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s ...
viac informácií
26-05-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ INTERVENČNÉHO NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 ...
viac informácií
20-05-2016

OZNÁMENIE

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2015 sa bude konať dňa 31. mája 2016 o 9.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave...
viac informácií
18-05-2016

Oznámenie

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
viac informácií
18-05-2016

Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. poľnohospodárstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo u žiadateľov, u ktorých podľa pravidiel EÚ došlo k zmene kultúry z ornej pôdy na trvalý trávny porast z dôvodu veku porastu tráv a iných rastlinných krmovín (6 - ty rok).
viac informácií
13-05-2016

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci

v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017
viac informácií
13-05-2016

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie ...
viac informácií
12-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti o podporu formou platby na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len „LEKS“) na rok 2016 Usmernenie MPRV SR č. 12511/2016 ...
viac informácií
06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016 - Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, že na internetovej stránke v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie uverejnila Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ.

06-05-2016

Oznámenie PPA zo dňa 06.05.2016

Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 4.1, 4.2, 4.3 a 6.4
viac informácií
06-05-2016

Oznámenie zo dňa 06.05.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.
05-05-2016

Oznámenie pre žiadateľov

o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2015
viac informácií
05-05-2016

Príručka pre žiadateľa

pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka
viac informácií
05-05-2016

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy predkladá aplikáciu Geopriestorová žiadosť o podporu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky...
viac informácií
04-05-2016

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV A ZDRUŽENÍ ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV: od 2. mája 2016 do 15. júla 2016...
viac informácií