Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

19.02.2018

01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01-01-2018 - 31-12-2018

  AEKO - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu