01-05-2017 - 30-04-2018

  Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...

AKZ - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA (http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8131) do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť