01-05-2018 - 31-10-2018

  EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratami; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka