verzia 2

01-12-2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov OP RH 2014 - 2020, verzia II