06.05.2016

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7 - I. časť

 

Otázka č. 1 Môže PPA vyšpecifikovať, čo sa považuje za majetkové alebo personálne prepojenie?

Odpoveď: Ekonomickým - majetkovým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

PPA bude  za personálne  prepojenie považovať  účasť osoby na kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby ( resp. jej blízkej osoby ) alebo účasť osoby na procese, ktorý môže priamo ovplyvniť procesy obstarávania ( napr. zamestnanec pripravujúci podklady k VO ) nezávisle od jej podielu na majetku v uvedených spoločnostiach .

Príklady formy personálnej prepojenosti, ktorá je zakázaná:

  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom štatutárneho orgánu obstarávateľa.
  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je rodinný príslušník  alebo príbuzný člena  štatutárneho orgánu obstarávateľa.
  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je obchodný partner člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. spolu konatelia/členovia štatutárneho orgánu majú majetkové prepojenie v tretej firme, spolumajitelia tretej firmy - súčasní alebo bývalí).
  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň zamestnancom obstarávateľa alebo pre neho pracuje na základe živnostenského oprávnenia.
  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom osoby podľa § 7 ZVO (napr. občianskeho združenia).
  • Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je blízkou osobou  člena štatutárneho orgánu obstarávateľa.
  • Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca úspešného uchádzača s predstaviteľmi obstarávateľa na iných projektoch.
  • Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca obstarávateľa s budúcim úspešným uchádzačom v etape prípravy verejného obstarávania.
  • Akákoľvek indícia o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho orgánu obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú ponuku).
  • Spoločenské ( ak sú preukázané )alebo osobné kontakty (blízka osoba) medzi osobami úspešného uchádzača a  obstarávateľa.

 

Otázka č. 2. Môže PPA vyšpecifikovať, čo sa myslí slovami „partner“ a „užívateľ “?

Odpoveď: Partner - Osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa Zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa Zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom.

Užívateľpre účely tohto Usmernenia – je osoba, ktorá žiada o poskytnutie NFP, popodpísaní zmluvy o NFP a realizácii projektu bude konečným prijímateľom poskytnutej podpory.

 

Otázka č. 3. k bodu 6. písmeno c) ako je v tejto súvislosti potrebné chápať vymenovanie zainteresovaných osôb na strane žiadateľa/prijímateľa v tretej vete bodu 6znamená to napr., že výberového konania  sa nesmie zúčastniť dodávateľ žiadateľa/prijímateľ, ktorý v minulosti dodával žiadateľovi/prijímateľovi akýkoľvek tovar, službu alebo stavebnú prácu, znamená to, že nemôže predložiť ponuku ?

Odpoveď: V praxi to znamená, že zainteresované osoby sa nemôžu zapojiťdo výberu dodávateľa tovarov stavebných prác a služieb. Výberového konania  sa môže zúčastniť dodávateľ, ktorý v minulosti dodával žiadateľovi/prijímateľovi akýkoľvek tovar, službu alebo stavebnú prácu v prípade, ak nedochádza k majetkovému alebo personálnemu prepojeniu medzi dodávateľom a žiadateľom. Viď otázka č. 1.

 

Otázka č. 4. Môže PPA zadefinovať pojem projekt? Je pod týmto pojmom myslená žiadosť o nenávratný finančný príspevok odovzdaná na PPA?

Odpoveď: Nie, pod týmto pojmom nie je myslená žiadosť o nenávratný finančný príspevok odovzdaná na PPA, ale projekt (obstarané tovary práce a služby), ktorý PPA na základe podanej žiadosti schváli a žiadateľ zrealizuje. Projekt predstavuje súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so Zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2 zákona o EŠIF; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia.

 

Otázka č. 5. Vyžaduje sa úradný preklad dokumentov do slovenčiny (preklady vyhotovené úradnými prekladateľmi) alebo bude postačovať len preklad (nie úradný) do úradného slovenského jazyka?

Odpoveď: Preklady dokladov musia byťúradne overené (s okrúhlou  pečiatkou), teda vyhotovené úradnými prekladateľmido úradného slovenského jazyka.

 

Otázka č. 6. V bode 12 sa uvádza, že žiadateľ/prijímateľ určí v písomnom oslovení alebo v tlači nediskriminačné kritériá pre vyhodnotenie ponúk, dátum vyhodnotenia ponúk a (ak žiadateľ/prijímateľ neuvedie kritériá na hodnotenie ponúk, potom je jediným kritériom najnižšia cena). V prípade viacerých kritérií musí najnižšia cena predstavovať podiel minimálne 80 %.  Lehota na predloženie ponúk musí byť minimálne 15 pracovných dní od dňa doručenia písomného oslovenia resp. od dňa zverejnenia v tlači, v písomnom oslovení alebo v tlači nesmie uviesť odkaz na  konkrétnu značku alebo typ. Môže PPA zadefinovať pojem písomné oslovenie?

Odpoveď: Žiadateľ môže postupovať pri získavaní cenových ponúk nasledovne: buď  zverejní výzvu,alebo si na základe prieskumu trhu vytipuje potencionálnych dodávateľov, ktorých písomne oslovíklasickou poštou, kuriérom alebo elektronickou poštou a to tak, aby bol preukazne zdokumentovaný minimálne predmet ( účel ) zásielky, prijímateľ, dátum odoslania a dátum doručenia. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača, pričom spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. V oslovení uvedie predpokladaný dátum vyhodnotenia ponúk. Žiadateľ si musí urobiť časový plán vyhodnotenia ponúk. Odkaz na  konkrétnu značku alebo typ sa týka predovšetkým obstarávaných  tovarov. Nevzťahuje sa na projektové dokumentácie pri stavebných investíciách vypracované projektantmi pri vypracovanírozpočtu stavieb po položkách.

 

Otázka č. 7. V bode č. 13. písmena d) sa uvádza, že žiadateľ/prijímateľ vyžiada od dodávateľa: pri stavebných prácach referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb, ktorým v predchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej investície. Môže PPA zadefinovať pojem „obdobné“ a „približne“?

Odpoveď: Pri referenciách na stavebné práce obdobného charakteru PPA nebude vyžadovať presne technologicky podobné stavby napr. ak plánuje žiadateľ rekonštruovať objekty v živočíšnej výrobe  ( napr. dojáreň) , neznamená to, že referencie musia byť presne naviazané na budovanie alebo rekonštrukcie takýchto objektov. Za stavebné práce obdobného charakteru PPA bude považovať všetky pozemné stavby. V referenciách bude PPA akceptovať zákazky ako približné čo sa týka sumy zákazky s hodnotou o 30% nižšou, ako je predpokladaná hodnota zákazky.

 

Otázka č. 8. V bode č. 14 sa uvádza, žežiadateľ/prijímateľ musí získať minimálne tri cenové ponuky (každú od iného dodávateľa). Zarátava sa do počtu získaných cenových ponúk aj ponuka od dodávateľa, ktorá bola vyhodnotená ako nekompletná, - dodávateľ nedoložil všetky požadované doklady?

Odpoveď: Neúplné cenové ponuky PPA nemôže akceptovať ako splnenie podmienky predloženia 3 kompletných cenových ponúk podľa Usmernenia č. 7.

 

Otázka č. 9. V bode č. 10 sa uvádza, že cenová ponuka dodávateľa nesmie byť staršia ako 3 mesiace pred podaním na PPA. Ako má žiadateľ postupovať ak potrebuje obstarať a následne zakúpiť predmet projektu ešte pred vydaním rozhodnutia o schválení NFP, pričom je možné, že o schválení NFP bude vydané neskôr ako o 3 mesiace a cenová ponuka bude staršia ako 3 mesiace?

Odpoveď: V prípade, že žiadateľ/prijímateľ začne s realizáciou projektu pred podpísaním zmluvy o NFP s PPA, sa lehota staršia ako 3 mesiace vzťahuje na začatie realizácie projektu. V takýchto prípadoch následne PPA vyzve žiadateľa na preukázanie začiatku realizácie projektu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev