10.08.2016

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7 - III. časť

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu č. 7 III. Časť

Otázka 1: Môže žiadateľ pri stavebných investíciách vypísať osobitne súťaž na každú stavebnú časť objektu uvedenú v tabuľkovej časti ako napr.  objekt  SO – 1 HSV,  objekt SO -2 PSV alebo objekt SO -4 Elektroinštalácia ?

Odpoveď: Usmernenie č. 7 neumožňuje  žiadateľom rozdeľovať stavebné zákazky až na  hore uvedené stavebné časti jedného objektu/stavby . PPA  uvedený postup bude považovať za úmyselné rozdelenie stavebných zákaziek a tým obchádzanie stanovenej podmienky, týkajúcej sa referencií.  

Otázka 2: Ak je v projekte schválených niekoľko stavebných objektov (pod pojmom stavebný objekt sa rozumie priestorovo ucelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby, ktorá plní vymedzenú účelovú funkciu napr. kravín č. 1, odchovňa mladého HD, výkrmňa ošípaných, senník, silážny žľab, záhradný pavilón, komunikácia, terénne úpravy   a pod.) je možné vyžiadať si cenové ponuky na každý stavebný objekt osobitne?

Odpoveď: Žiadateľ si môže cenové ponuky vyžiadať buď na celý predmet projektu v tomto prípade na všetky stavby, ktoré sú predmetom projektu, alebo si vyžiada na každú stavbu osobitne. Dôležité je aby splnil podmienku, že pre každý stavebný objekt ( definovaný vyššie v otázke č. 2) predloží PPA 3 cenové ponuky, pričom každá z nich musí splniť podmienky uvedené v Usmernení č. 7.

Otázka 3: Ako bude postupovať žiadateľ, ak je v projekte schválených niekoľko stavebných objektov, ktoré majú v projektovej dokumentácii rozvody vody, elektriny alebo plynu uvedené pre všetky stavebné objekty v jednej sumárnej  položke?

Odpoveď: Ak sa takáto situácia vyskytne žiadateľ si takúto položku/ky  vyčlení v rozpočte a pričlení k jednému stavebnému objektu, pričom musí projekt zrealizovať v zmysle urobeného výberu dodávateľa.

Otázka 4: Je podmienkou pre žiadateľa vyhlásiť alebo zaslať ponuku na všetky stavebné objekty v jednom termíne?

Odpoveď: Termín vyhlásenia, alebo zaslania ponuky v prípade, že predmetom projektu je niekoľko stavebných objektov  a žiadateľ sa rozhodol osloviť niekoľkých potenciálnych dodávateľov stavieb  nie je pre PPA podstatný. Dôležité je aby splnil podmienku, že pre každý stavebný objekt ( definovaný vyššie v otázke č. 2) predloží PPA 3 cenové ponuky, pričom každá z nich musí splniť podmienky uvedené v Usmernení č. 7.

Otázka 5: Predpokladáme správne, že referencie uchádzači predkladajú výlučne len na stavebné práce? Znamená to, že ak aj je investícia stavebno-technologického charakteru, tak pre preukázanie referencie je smerodajná suma len stavebných prác a dodávok - t.j. mimo dodávok samostatných technologických celkov napr. kŕmna linka ?

Odpoveď: Ak technologická linka bola súčasťou investície a bola zahrnutá do stavby, ktorú realizoval  dodávateľ (bola zaúčtovaná v účtovníctve dodávateľa) v tom prípade môže byť zahrnutá do referencie.

Otázka č. 6: Ak investícia pozostáva zo stavebnej a aj z technologickej časti ako má žiadateľ postupovať pri predkladaní cenových ponúk. Musí predložiť ponuku na stavbu ako celok vrátane technológie?

Odpoveď: Ak technologická linka je súčasťou stavby (pevne zabudované konštrukcie ) v tom prípade je súčasťou stavby ako celku a musí byť zahrnutá do stavebnej časti. Nezabudované technológie napr. mobilná dojáreň, ktorú nevyhnutne nemusí dodávať zhotoviteľ stavby, ale žiadateľ si túto objednáva u iného dodávateľa a bude v účtovníctve uvedená faktúra  za technológiu osobitne nemusí byť zahrnutá do stavby. Príprava na fungovanie technológie  ako elektroinštalácie, odtoky a pod. tie sú súčasťou stavby.  Obdobne platí aj pri poskytovaní referencií.

Otázka č. 7: Za koľko pracovných dní by mala PPA skontrolovať zaslané doklady z obstarávania?

Odpoveď:- Ak nebude potrebné zasielať žiadateľovi výzvu na doplnenie  v tom prípade 90 pracovných dní. V prípade zasielania výzvy na doplnenie alebo objasnenie sa kontrola až do doplnenia podkladov v zmysle ustanovení SR PRV SR 2014 – 2020 prerušuje a lehota na výkon kontroly prestáva plynúť.

Otázka č. 8: Môže prijímateľ uzavrieť zmluvu s vybraným dodávateľom a začať realizovať stavebné práce aj pred kontrolou obstarávania, ktorú vykonáva PPA?

Odpoveď:- Môže realizovať projekt s rizikom, že mu môžu byť finančné prostriedky krátené alebo obstarávanie z titulu nedodržania postupu nebude schválené.

Otázka č. 9: Plánujeme obstarať technológiu z uskutočneného prieskumu trhu vieme, že na trhu sú len dvaja dodávatelia. Podľa usmernenia máme postupovať tak, že zverejníme výzvu na predkladanie ponúk v denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Stanovila PPA podrobnejšie pravidlá, čo musí takáto výzva obsahovať? Alebo postačuje v denníku zverejnená inzercia v ktorej je základná informácia s odkazom, že ostatné informácie a podmienky sú uvedené na internetovej stránke?

Odpoveď: PPA nestanovila podrobnejšie pravidlá, ktoré by mala takáto výzva obsahovať. Žiadateľ si sám v závislosti od predmetu projektu zvolí  formu a obsah zverejnenia v tlači. Zo zverejneného obsahu musia byť zrejmé všetky podmienky a všetky podstatné údaje na predloženie cenovej ponuky. Odkazy v zverejnenom oznámení môžu byť len pri stavebných investíciách  na poskytnutie napr. projektovej dokumentácie. Podrobný rozpis rozpočtu jednotlivých položiek nemusí byť  predmetom inzercie.

Otázka č. 10: Podľa zverejnených podmienok je možné obstarávanie vykonať aj pred podpisom zmluvy o NFP, avšak je potrebné PPA preukázať termín začatia realizácie projektu. Ak je predmetom obstarania obstaranie 5 - tich rôznych strojov, stačí na preukázanie začatia realizácie projektu preukázať zakúpenie 1 stroja, alebo sa bude musieť preukázať zakúpenie všetkých 5 – tich strojov ?

Odpoveď: Na preukázanie začatia realizácie projektu postačuje ak žiadateľ zakúpi 1 stroj.

Otázka č. 11: Aký doklad predkladá žiadateľ v prípade, že predmetom projektu je aj zákazka s nižšou hodnotou ako 1000 EUR?

Odpoveď: K ŽoNFP nemusí predložiť žiadny doklad iba predmet projektu uvedie v tabuľkovej časti. Prípadne ak už má zrealizovanú túto časť predmetu projektu doloží fotokópiu dodacieho listu alebo faktúry.

Otázka č. 12: Podľa bodu 13 Usmernenia: Žiadateľ/prijímateľ vyžiada od dodávateľa: a) doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu – nie starší ako 3 mesiace; b) výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace. Bude PPA akceptovať aj doklad o zapísaní spoločnosti XY do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie?

Odpoveď: Výpis zo zoznamu podnikateľov nie je uvedený v Usmernení č. 7 ako doklad, ktorý by mohol nahradiť výpis z Obchodného registra. Žiadateľ musí predložiť 3 kompletné cenové ponuky v zmysle citovaného usmernenia.

Otázka č. 13: Pri stavebných investíciách predkladajú uchádzači referencie ktorých suma sa počíta s  DPH alebo bez DPH?

Odpoveď: V bode 13, písmena d)  Usmernenia sa uvádza citujeme: Žiadateľ/prijímateľ vyžiada od dodávateľa pri stavebných prácach referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb, ktorým v predchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej investície. Hodnota stavebnej investície sa uvádza bez DPH. PPA nebude požadovať osobitné vyčlenenia DPH v referenciách predložených cenových ponúk.

Otázka č. 14: Môže uchádzač doložiť aj referencie v prípade ak sa na stavebnej investícií podieľal ako subdodávateľ?

Odpoveď: Môže. V takýchto prípadoch ale referencie vystavuje investor pre ktorého stavebné práce uskutočňoval, pričom na overenie tejto skutočnosti PPA predloží fotokópiu uzatvorenej zmluvy o subdodávateľsky vykonaných stavebných prácach.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev