Oznámenia

19-04-2018

Informácie o pôdnych mapách

Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC – VÚPOP.
http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b04
Na portáli sú zverejnené informácie o dieloch pôdnych blokov. Žiadatelia o priame podpory identifikujú plochy vo svojej žiadosti podľa registra LPIS.

19-04-2018

Oznámenie pre pestovateľov ozdobnice čínskej

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.

28-03-2018

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2018

21-03-2018

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018

20-03-2018

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2018. Bližšie informácie a Príručku pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018 nájdete v časti Podpory/Priame podpory/Oznámenia.