Pracoviská ústredia

Telefónny zoznam podľa sekcií

(po kliknutí na sekciu sa zobrazí príslušná časť tel. zoznamu)
 

Sekcia Telefón Fax
100 Generálny riaditeľ PPA
- 101 Sekretariát generálneho riaditeľa
- 102 Odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ
- 103 Oddelenie vnútornej kontroly
- 104 Oddelenie supervízie a finančnej kontroly
- 105 Odbor vnútorného auditu
- 106 Odbor prezentácie a zahraničnej koordinácie
- 110 Kancelária generálneho riaditeľa
-+ 111 Sekretariát riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa
-+ 112 Oddelenie rizikovej analýzy
- 130 Námestník GR pre RP PPA
120 Osobný úrad
140 Výkonný riaditeľ
- 142 Odbor rozpočtu a správy budov
200 Sekcia informačných technológií
- 210 Odbor implementácie projektového riadenia, metodiky, rozvoja IS a elektronizácie služieb
-+ 231 Oddelenie podpory IKT (helpdesk)
-+ 232 Oddelenie prevádzky IKT
- 220 Odbor informačnej bezpečnosti, riadenia rizík a správy a ochrany kmeňových dát
-+ 221 Oddelenie informačnej bezpečnosti a riadenia rizík
-+ 222 Oddelenie správy a ochrany kmeňových dát
300 Sekcia kontroly
- 320 Odbor metodického riadenia a koordinácie kontrolnej činnosti priamych podpôr a opatrení organizáci
-+ 321 Oddelenie priamych podpôr, krížového plnenia a organizácie trhu
-+ 322 Oddelenie eKNM, kontrol DPZ a GIS
- 310 Odbor metodického riadenia a koordinácie kontrolnej činnosti projektových podpôr
400 Sekcia projektových podpôr
- 410 Oddelenie metodiky
- 420 Oddelenie právnych služieb
- 430 Odbor vyhodnocovania projektov a OPRH
- 440 Odbor vyhodnocovania projektov Nitra
- 450 Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra
- 460 Odbor dodatkov a zmluvných vzťahov
- 470 Odbor autorizácie projektových podpôr a OPRH
- 480 Oddelenie spoločných podporných činností
500 Sekcia priamych podpôr
- 510 Odbor priamych podpôr a krížového plnenia
- 520 Odbor systému a monitoringu priamych podpôr
- 530 Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
- 540 Odbor schvaľovania platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
- 550 Odbor riadenia administrátorov priamych podpôr
600 Sekcia financovania podpôr
- 610 Odbor platieb
- 620 Odbor finančnej kontroly a rozpočtu
- 630 Odbor nezrovnalostí a finančných vyrovnaní
- 640 Odbor účtovníctva a výkazníctva EÚ
- 650 Odbor monitoringu
700 Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
- 710 Odbor trhových mechanizmov
-+ 711 Oddelenie obchodných mechanizmov
-+ 712 Oddelenie agrárnych informácií - ATIS
- 720 Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
-+ 721 Oddelenie rastlinných komodít
-+ 722 Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
-+ 723 Oddelenie štátnej pomoci