Voľné ŠZM

Voľné štátnozamestnanecké miesta v zmysle §17 ods. (3) písm. a), b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe