12/PRV/2015

27.10.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR

27.10.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

27.10.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

27.10.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

27.10.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.4 b

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ