06-05-2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie 7.1 - Technická pomoc z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre aktivity:
1 – Vykonávanie operačného programu
3 – Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít
4 – Komunikačné činnosti
5 – Hodnotenie
6 – Štúdie
7 – Kontrola a audit
8 – Iné aktivity technickej pomoci