11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

PPA oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP  / Technická pomoc vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie 7.1 - Technická pomoc z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre aktivity:
1 – Vykonávanie operačného programu
3 – Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít
5 – Hodnotenie
7 – Kontrola a audit

 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF