20.10.2022

CHOVATELIA MÔŽU OD PONDELKA ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Bratislava 20. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.60698 (2020/N).

Alokovaná suma je 50 miliónov EUR pričom maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) je 500 000 eur (podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022).

Výzva bude otvorená desať dní a oprávnení a registrovaní žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti PPA

cez systém ITMS2014+

od 24. októbra 2022 do 2. novembra 2022.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Schválenú štátnu pomoc v objeme 50 miliónov EUR vyplatíme prvýkrát vo svojej histórii ešte tento rok a chovatelia nebudú musieť čakať na kompenzáciu sucha niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti. Som rád, že poľnohospodárom vieme aj takto pomáhať a že nová PPA funguje plnohodnotne a dobre“.

Pre výpočet výšky kompenzácie majú k dispozícii kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má výlučne orientačný charakter a nemusí sa zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Žiadosti musia byť podávané prostredníctvom systému ITMS2014+, preto je potrebná registrácia žiadateľa v DataCentre na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/ . Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu, je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie. V prípade technických otázok k registrácii je potrebné kontaktovať priamo s Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk. 

Oprávneným príjemcom pomoci je osoba pôsobiaca v sektore chovu zvierat, ktorá v Centrálnom registri hospodárskych zvierat (CRHZ) mala k 31. 8. 2022 zaregistrovanú aspoň 1 dobytčiu jednotku (DJ) z nasledovných hospodárskych zvierat:

 1. dojnice,
 2. dojčiace kravy,
 3. ostatný hovädzí dobytok,
 4. ovce,
 5. kozy,
 6. ošípané,
 7. nosnice,
 8. výkrmové kurčatá chované na mäso,
 9. ostatné kury,
 10. morky vrátane rodičovských párov a odchovu,
 11. husi vrátane rodičovských párov a odchovu,
 12. kačice vrátane rodičovských párov a odchovu,
 13. koňovité zvieratá.
          
Výška odškodnenia sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom.
Okresy 1. pásmo:  CA, PU, BY, PB, SI, PE,PT, GA,KM, SP,BN, TT,DK, ML, SK, IL, TR, PD, TO, BS, SC,  ZC, BA I-V, NR, DS, TS, ZA, TN, HC, PK, NO, LM, DT, BJ, SB, LE, MY, ZV, MA, KK, PP, PO, NM, SE

Okresy 2. pásmo: SA, ZM, MT, LC, VK, PN, RK, KA, RS, KN, ZH, HE, SL

Okresy 3. pásmo: BB, SV, KE I-IV, BR, NZ, SO, RA, LV, SN, MI, TV, GL, KS, VT, RV
Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného počtu zvierat k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. Deklarovaný stav neprekročí 100 % počtu DJ evidovaných v CEHZ k 31. 8. 2022, a zároveň nepoklesne pod 70 % počtu DJ evidovaných v CEHZ k 31. 8. 2022. V prípade hydiny a ošípaných (okrem prasníc) deklarovaný stav neprekročí 100 % priemerného počtu DJ evidovaných v CEHZ k 30. 6. 2022, k 31. 7. 2022 a k 31. 8. 2022, a zároveň nepoklesne pod 70 % priemerného počtu DJ evidovaných v CEHZ k 30. 6. 2022, k 31. 7. 2022 a k 31. 8. 2022. Počet zvierat v porovnaní s referenčným  stavom (k 31. 8. 2022 ) v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat k 31. 8. 2023 nesmie v chove klesnúť pod 70 % (povolená odchýlka: mínus 5 %).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ