30.09.2022

DNES JE POSLEDNÁ MOŽNOSŤ ŽIADAŤ PODPORU NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO

Bratislava 30. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že žiadosti k výzve č. 55/PRV/2022 na podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho je možné podať už iba dnes.

Žiadosti môžu podávať oprávnení žiadatelia, ktorými sú obhospodarovatelia lesov (štátne, súkromné, obecné, cirkevné lesy...). V rámci tejto výzvy môžu získať financie na výchovné zásahy v lesoch na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Rozsah takýchto činností je uvedený v metodike vypracovanej Národným lesníckym centrom a táto metodika je prílohou výzvy.

Celková alokácia na výzvu je 1 500 000 EUR, pričom táto suma by mala byť poskytnutá formou sadzby vo výške 470 EUR na hektár plochy a podľa predpokladov by išlo o podporu na cca 3 190 ha.
Termín na podávanie žiadostí do tejto výzvy bol od 16. 5. 2022 do 30. 9. 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev