25.10.2021

DOBRÁ SPRÁVA PRE POĽNOHOSPODÁROV - PPA VYPLÁCA PREDDAVKY NA PRIAME PODPORY

Bratislava, 25. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory. Prvé platby odišli v piatok 22. októbra 2021 a išlo o preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Pôdohospodárska platobná agentúra, po získaní trvalej akreditácie, pokračuje vo vyplácaní podpôr a pomoci slovenským poľnohospodárom. Po spustení platieb miestnym akčným skupinám(MAS)  spúšťame aj platby preddavkov. Podmienky na vyplatenie preddavkov splnilo 4 515 žiadateľov, ktorým vyplatíme preddavky vo výške 50% v celkovej sume vyše 21 miliónov EUR“.

 Ide o vyplácanie preddavkových platieb na podporné schémy viazaných priamych platieb, teda na chov bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

Vyplácanie preddavkov priamych platieb upravuje európska legislatíva, ktorá určuje maximálnu výšku preddavkov a rovnako aj termín, kedy možné preddavky farmárom poskytnúť. V zmysle článku 75 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1306/2013, členské štáty môžu pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade priamych platieb a až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2 NEPR (EÚ) č. 1306/2013, platby sa uskutočňujú po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu.

PPA žiadosti podrobila dôkladným administratívnym kontrolám, vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti a plnenia podmienok krížového plnenia, a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy, ako aj výsledky kontrol uskutočnených na mieste.  Po procese overovania dostanú poľnohospodári na účty preddavky v celkovej sume 21 038 010,30 EUR.

Oznámenia o poskytnutí zálohovej platby bude PPA doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia, ktorí majú aktívne elektronické schránky, v najbližších dňoch kontrolovali doručené dokumenty vo svojich elektronických schránkach. Žiadateľom, ktorí nemajú aktívne elektronické schránky, budú doručené listinné rovnopisy oznámení o poskytnutí zálohovej platby prostredníctvom poštového podniku do ich poštovej schránky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ