22.11.2022

DOBRÁ SPRÁVA PRE POTRAVINÁROV – PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU NA 10 MILIÓNOV EUR.

Bratislava: 22. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.
Posielať svoje žiadosti môžu v termíne od 22. novembra 2022 do 30. novembra 2022.

Žiadosti, ktoré splnia požadované kritériá, budú vyplatené ešte do konca roka 2022 pričom alokovaná suma na túto výzvu je 10 miliónov EUR.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že tieto peniaze sa dostanú k potravinárom ešte tento rok, pretože je veľmi dôležité poskytnúť im dostatočnú finančnú pomoc a zároveň je rovnako dôležité, urobiť tak včas. Som presvedčený, že farmárom sme pomohli už pri úspešnom vyplatení výnimočnej pomoci a tak ako peniaze z výzvy na sucho aj týchto desať miliónov EUR pre potravinárov nájdu žiadatelia na svojich účtoch do konca roka“.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci je potrebné predložiť prostredníctvom formulára, ktorý majú registrovaní žiadatelia v systéme ITMS2014+ k dispozícii na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.
Dôležité je, aby vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predložil spolu s povinnými prílohami:

  • elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom 

alebo

  • poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Žiadatelia musia doručiť PPA svoje žiadosti jedným z týchto spôsobov. Nestačí odoslať žiadosť v systéme ITMS2014+. V prípade, že žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb) čo znamená, že nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť a na adresu PPA doručiť:

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
  • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní 
  • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci môžu žiadatelia získať na PPA priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci na mailovej adrese docasnyramec@apa.sk.
Aktuálna schéma je zverejnená na webovom sídle MPRV SR https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-podporu-potravinarskeho-sektora-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/161---18355/.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ