04.07.2022

DOBRÁ SPRÁVA PRE MAS – PPA OTVORILA VÝZVU NA PODPORU PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV A ANIMÁCIE

Bratislava: 4. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že môžu zasielať žiadosti v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Výzva je zverejnená na webovom sídle PPA: https://www.apa.sk/57-prv-2022

Oprávneným žiadateľom je 108 miestnych akčných skupín (MAS) a je zameraná na podporu prevádzkových nákladov MAS a animácie v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD ((LEADER a komunitný rozvoj). V rámci tejto výzvy sú zapracované aj prvky novej koncepcie procesného riadenia LEADER, umožnenie využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov vo forme 40% paušálu v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, rovnako tak je aplikované aj indexovanie výdavkov, zjednodušenie procesov kontroly VO/O a pod. Všetky tieto zjednodušenia zrýchlia procesy na úrovni PPA čo má priamy dopad na nárast čerpania a kontrahovania. Celková výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 9 222 994,08 EUR.

Výzva je otvorená od 30. júna 2022.

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň predkladá vyplnený formulár ŽoNFP do e-schránky poskytovateľa. Žiadateľ, okrem iného, nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, nesmie byť dlžníkom štátu  a nesmie byť likvidácii.

Schvaľovací proces sa uskutočňuje systémom hodnotiacich kôl. Ten umožňuje žiadateľom predkladať svoje ŽoNFP kedykoľvek počas celej doby trvania otvorenej výzvy na predkladanie ŽoNFP. Termíny ukončenia jednotlivých hodnotiacich kôl zverejňuje PPA na svojej webovom sídle www.apa.sk. Všetky ŽoNFP predložené do termínu ukončenia hodnotiaceho kola budú vyhodnotené a žiadateľ bude o výsledku konania o ŽoNFP informovaný v stanovenom časovom rámci. V procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV (ďalej len „ŽoNFP“) sa neposkytujú informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP bude PPA žiadateľa písomne informovať.
PPA výzvu uzavrie na základe vyčerpania vyčlenenej alokácie. Informáciu o uzavretí výzvy zverejní PPA na www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ