24.07.2017

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46904(2016/XA) (ďalej len „schéma“) a na základe úpravy č. 1 Rozpisu limitov pri poskytovaní štátnej pomoci v roku 2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 3.júla 2017,

VYZÝVA
 
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017

v termíne od 25. júla 2017 do 8. augusta 2017
na opatrenie  
podpora na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
 
pre výstavu Chovateľský deň mäsových plemien – Východ
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. 
Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy spolu so všetkými povinnými prílohami:
osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
Dobrovičova 12
821 09 Bratislava, na prízemí č. dverí 28
- alebo poštou na adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Pri osobnom doručení žiadosti nesmie byť dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť
neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.

Podmienky pre žiadateľa - poskytovateľa služby sú zadefinované v prílohe č. 1 schémy.
Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v bode 4 prílohy č. 1 schémy.
 
Upozornenie:
Povinnými prílohami v zmysle § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov),
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení,
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na území SR nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri (podľa zákona č. 513/1991 Z. z.),
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo Živnostenského registra nie staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri (podľa zákona č. 513/1991 Z. z.),
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou nie staršieho ako 60 dní, ak je poskytovateľ služby registrovaný v registri združení s právnou subjektivitou a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (podľa zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov);
originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev nie staršie ako 60 dní ak je žiadateľ služby registrovaným subjektom podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (pozemkové spoločenstvo),
úradne osvedčená kópia zakladateľskej zmluvy, ak ide o osobu podnikajúcu podľa zákona o č. 111/1990 Zb. (štátny podnik založený ministerstvom),
kópia osvedčenia o registrácii pre DPH, ak je poskytovateľ služby platiteľ DPH, alebo vyhlásenie poskytovateľa služby, že nie je platca DPH,
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia o vedení účtu v banke nie staršie ako 3 mesiace, na ktorý bude žiadateľovi – poskytovateľovi služby poskytnutá podpora;

Ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení, vyžaduje sa pre poskytnutie podpory jeho registrácia v RPVS. (Podmienka v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) a e) musia byť dodržané.)

Podpis v kolónke č. 53 žiadosti musí byť úradne osvedčený.

Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti je prílohou č. 2 tejto výzvy.
 

Aktuálna schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1, ktorá je zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46904(2016/XA), je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=347&id=9100
 
 
 

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave, oddelenie štátnej pomoci, odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci, sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci.
Kontakt:
Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458 e-mail sylvia.carna@apa.sk
Ing. Michaela Rusňáková, tel. č. 0918 612 307 e-mail michaela.rusnakova@apa.sk

                                                                                    
 
 

V Bratislave, dňa 24.07.2017              Ing. Juraj Kožuch, PhD.
                                                         generálny riaditeľ
 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev