18.10.2022

FARMÁRI - NENECHÁVAJTE SI REGISTRÁCIU V DATACENTRE NA POSLEDNÚ CHVÍĽU, UROBTE TAK ČO NAJSKÔR, ABY STE KOMPENZÁCIU NA SUCHO DOSTALI.

Bratislava, 18. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína farmárom a potravinárom, ktorí budú žiadať o kompenzáciu sucha za rok 2022 a dočasný rámec pre potravinárov, aby sa včas zaregistrovali v DataCentre. Informácie k výzve na sucho zverejní PPA už tento štvrtok 20.10.2022.  Inak nebudú môcť podať svoju žiadosť cez IS ITMS2014+. Podľa predbežných údajov, ktoré má PPA k dispozícii, z 5 tisíc oprávnených žiadateľov približne 2 tisíc o registráciu ešte nepožiadalo. Týmto preto hrozí, že nebudú môcť požiadať o kompenzáciu na sucho resp. nestihnú príslušné lehoty.
Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.
Registrácia žiadateľov v DataCentre sa uskutočňuje na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/, kde budú presmerovaní do elektronického formulára pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. V prípade technických otázok k registrácii je možné obracať sa priamo na Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk. 
Všetky potrebné informácie nájdu aj na www.apa.sk, kde majú k dispozícii presný postup, ako registráciu urobiť elektronicky a tiež kompletný  postup pri listinnej registrácii, ktorá však predpokladá aj úradné osvedčenie.
Pozor! Upozorňujeme žiadateľov, aby žiadosti o aktiváciu konta nezasielali na adresu platobnej agentúry.
Peniaze bude vyplácať PPA prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom.
Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez PPA elektronicky. Celkovú alokáciu 50 miliónov EUR zo štátneho rozpočtu si rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel.
Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. Deklarovaný počet zvierat nesmie klesnúť pod 70 % a byť vyšší ako 100 % v porovnaní so stavom v CEHZ k 31. 8. 2022. Maximálna kompenzácia na jedného chovateľa - 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ