04.12.2018

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory za rok 2018, že dňom 01.12.2018 pristúpila k schvaľovaniu platieb priamych podpôr. Rozhodnutia sa distribuujú prostredníctvom regionálnych pracovísk v mieste administrovania žiadostí od 03.12.2018. O vydanom rozhodnutí budú žiadatelia informovaní prostredníctvom zamestnancov regionálnych pracovísk osobitne, z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov PPA, keďže tým môže byť narušený kontinuálny proces pracovných postupov. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy.

Prehľad podporných schém na schvaľovanie platieb na jednotnej žiadosti na rok 2018 v mesiaci december 2018:

Prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu - SAPS) 
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
Platba na viazané priame platby:

Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na pestovanie chmeľu   
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
Platba na pestovanie rajčiakov
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka          
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka

Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde

Následne od januára 2019 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2018 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2018 aj k schvaľovaniu podporných schém:

platba pre mladého poľnohospodára
platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (poľn. plochy)
platba na ekologické poľnohospodárstvo

Po overení podmienok oprávnenosti administratívnymi kontrolami doplnenými kontrolami na mieste plánuje PPA v priebehu II. štvrťroka 2019 vydávať rozhodnutia aj na žiadostiach o platbu na územia Natura 2000 na lesných pozemkoch, platbu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov ako aj platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

Po ukončení retenčného obdobia (30. apríl 2019) plánuje PPA od júna 2019 vydávať rozhodnutia na žiadostiach o platbu na dobré životné podmienky zvierat a platbu na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V súlade s ustanovením § 26 ods. 8 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PPA rozhodne o žiadosti o priame podpory do 13 mesiacov odo dňa jej doručenia.

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74 (administratívne kontroly a kontroly na mieste).

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia PPA v súčasnosti vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2018 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje konkrétne informácie o prebiehajúcich konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov obvykle písomne, prípadne v opodstatnených prípadoch telefonicky.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev