28.11.2020

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory za rok 2020, že dňom 27.11.2020 pristúpila k schvaľovaniu platieb priamych podpôr. Vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia doposiaľ nezverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020, do zverejnenia uvedeného nariadenia sú administrované žiadosti žiadateľov, ktorým sa majú poskytnúť priame platby do 2 000 EUR.

Zároveň dávame do pozornosti, že na žiadosti podané v roku 2020 PPA v súlade s článkom 7 nariadenia EÚ č. 1307/2013 v platnom znení uplatní lineárne zníženie vo výške 1,284073 % na všetky priame platby.

Rozhodnutia sa všetkým žiadateľom zasielajú prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania formou elektronickej pošty bez ohľadu na právnu formy. Žiadateľom, ktorí majú zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk, bude rozhodnutie zaslané do tejto elektronickej schránky. Ak žiadateľ nemá takúto schránku aktivovanú, je rozhodnutie automatizovaným spôsobom postúpené na poštové doručovanie bez účasti PPA. V tomto prípade je potrebné počítať s omeškaním niekoľkých dní, kým prebehne konverzia elektronického dokumentu do papierovej podoby a následné doručovanie na adresu.

V prípade, ak je v poučení rozhodnutia uvedené, že žiadateľ má možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu alebo proti výroku rozhodnutia, a ak sa žiadateľ nechce voči takémuto rozhodnutiu odvolať, môže sa vzdať práva na odvolanie. V takomto prípade rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom vzdania sa práva na odvolanie. Takéto podanie musí byť urobené písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V zmysle § 25 odsek 2 zákona č. 280/2017 Z. z., o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v z. n. p., podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Žiadateľ má možnosť zápisnicu o vzdaní sa práva na odvolanie zaslať písomne – poštou alebo elektronicky s autorizáciou. Formulár zápisnice o vzdaní sa práva na odvolanie tvorí prílohu tohto oznámenia. 

Právoplatnosť rozhodnutia a následné zaslanie platby je podmienené prevzatím rozhodnutia. V prípade rozhodnutí zaslaných do elektronickej schránky žiadateľa je vyžadované prečítanie doručenej správy. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia kontrolovali svoje elektronické schránky a potvrdili prevzatie.

PPA dáva do pozornosti, že v zmysle čl. 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení môže začať s vyplácaním platieb až od 01. decembra 2020.

Prehľad podporných schém na schvaľovanie platieb na jednotnej žiadosti na rok 2020 v mesiaci december 2020:

·        prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu - SAPS).

·        platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

 • platba na pestovanie cukrovej repy
 • platba na pestovanie chmeľu
 • platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
 • platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
 • platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
 • platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
 • platba na pestovanie rajčiakov
 • platba na chov bahníc, jariek a kôz
 • platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
 • platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
 • platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde

Následne od januára 2021 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2020 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2020 aj k schvaľovaniu podporných schém:

·        platba pre mladého poľnohospodára

·        platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (poľn. plochy)

·        platba na ekologické poľnohospodárstvo

V súlade s ustanovením § 26 ods. 8 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov PPA rozhodne o žiadosti o priame podpory do 13 mesiacov odo dňa jej doručenia.

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74 (administratívne kontroly a kontroly na mieste).

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia PPA v súčasnosti vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2020 v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje konkrétne informácie o prebiehajúcich konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov obvykle písomne, prípadne v opodstatnených prípadoch telefonicky.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ