13.01.2022

ŽIADATELIA MÔŽU PREDKLADAŤ SVOJE ŽIADOSTI K VÝZVE NA PROJEKTY POTRAVINÁROV

Bratislava, 13. január 2021: - Žiadatelia o projektové podpory môžu od dnešnej polnoci až do 31. marca 2022 v rámci Výzvy č. 51 podopatrenie 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov predkladať svoje žiadosti elektronickou formou. Vo výzve nájdu žiadatelia aj linky, kde môžu elektronicky zasielať žiadosti a prílohy k žiadostiam. Dôležité je, že žiadosť musí byť podaná výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky PPA (na adrese www.slovensko.sk, služba zriadená pre takéto podanie „Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; č. 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárska platobná agentúra;“). Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
Výzva bola spustená 16. decembra 2021 s tým, že predkladať žiadosti elektronickou formou bude možné od 14. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
V záujme zníženia administratívnej záťaže pri obstarávaní môžu žiadatelia už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE. Viac informácií o jej použití spolu s videomanuálom nájdu žiadatelia na www.apa.sk/51-prv-2021/prca-s-josephine-pre-potreby-vzvy-4-2-v-kocke/11256 .
Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí; mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Všetky informácie k výzve sú k dispozícii na www.apa.sk.


 


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ