11.05.2023

ŽIADATELIA SA MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO ŠKOLSKÉHO PROGRAMU NA BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva žiadateľov o zabezpečenie činností v školskom programe pre školský rok 2023/2024 na predkladanie žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti alebo žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti. Termín, do kedy tak môžu všetci žiadatelia urobiť je do 31. mája 2023.

Žiadatelia, ktorí chcú v ďalšom školskom roku dodávať v rámci Školského programu ovocie, zeleninu, mlieko a výrobky z nich musia doručiť svoje žiadosti poštou a po uvedenom termíne nebudú akceptované, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry. Adresa na doručenie žiadostí:


Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Žiadosti musia byť v súlade s Príručkou pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich. Táto príručka je k dispozícii na https://www.apa.sk/skolske-ovocie-a-zelenina a https://www.apa.sk/skolske-mlieko.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ