28.05.2021

Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna. Avšak s 1% krátením za každý pracovný deň omeškania.

Tohtoročná štandardná lehota ma podávanie jednotných žiadostí o priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúre na platby na zvieratá aj lesnícke opatrenia uplynula 15. mája 2021. Tento deň však pripadal na sobotu, preto Pôdohospodárska platobná agentúra akceptovala žiadosti podané do pondelka, 17.mája 2021, vrátane. Do konca 20. týždňa prijala PPA 17 786 žiadostí.

„Takmer 90% z týchto žiadostí je už spracovaných a agentúra pracuje s maximálnym nasadením, aby spracovala všetky žiadosti čo najskôr.“ – informuje riaditeľ sekcie priamych platieb JUDr. Peter Hirjak.

Žiadatelia môžu upravovať svoje už podané žiadosti, prípadne ich doplniť alebo zmeniť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2021.

Tí, ktorí svoju žiadosť nestihli podať do stanovej lehoty, môžu tak urobiť stále. PPA akceptuje žiadosti až do 11. júna, bude však krátiť sumu, na ktorú má žiadateľ nárok o 1 % za každý pracovný deň omeškania.


Žiadosti podané po 11. júni 2021 budú považované za neprípustné a žiadateľovi sa neposkytne žiadna pomoc ani podpora prostredníctvom priamych platieb.

 

Generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš ocenil nasadenie pracovníkov v regiónoch: „Chcem sa poďakovať pracovníčkam a pracovníkom Regionálnych pracovísk PPA, ktorí administrovali prijímanie žiadostí od rána do večera aj nad rámec pracovného času. Keďže väčšina žiadateľov si nechávala podania na poslednú chvíľu, väčšinu z 18 000 žiadostí prijali a spracovali za posledný týždeň.“


Počet žiadostí o priame podpory je každoročne na približne rovnakej úrovni, niečo cez 18 tisíc. Minulý rok prijala PPA 18 313 žiadostí. Agentúra má termín na spracovanie a vyplatenie žiadostí do trinástich mesiacov od ich podania, až do júna 2022. Vyplácať ich môže najskôr od 1. decembra 2021. Tradične ich PPA vypláca koncom roka. Minulý rok agentúra vyplatila do 27. decembra 2020 spolu 15 003 žiadostí v sume 367,7 miliónov eur, čo bolo viac ako 87% všetkých podaných žiadostí. 


V prípade potreby sa neváhajte na nás obrátiť.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ