21.03.2019

Informácia pre žiadateľov dotknutých výstavbou plynovodu Eustream na východnom Slovensku

 

Dňa 19.03.2019 bolo Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) doručené Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výstavbe plynovodu Eustream zo dňa 14.03.2019 (ďalej len „Usmernenie“) v súvislosti s poberateľmi podpôr realizujúcich viacročné plošné záväzky z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, ekologické poľnohospodárstvo a lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov).

V Usmernení sa okrem iného uvádza nasledovné: „Vzhľadom na to, že plynovod je zaradený do zoznamu projektov spoločného záujmu Európskej únie (PCI), riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 oznamuje, že na záväzky dotknuté výstavbou sa uplatňujú pravidlá vyššej moci a mimoriadnych okolností (čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014).

Pokiaľ ide o podporné nariadenia na rozvoj vidieka podľa článkov 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ak príjemca nie je schopný plniť záväzok v dôsledku vyššej moci a mimoriadnych okolností, príslušná platba sa odníme pomerným spôsobom za roky, počas ktorých sa vyskytli prípady vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti. Odňatie sa týka iba tých častí záväzku, pri ktorých nedošlo k vynaloženiu dodatočných nákladov alebo ušlého príjmu pred výskytom vyššej moci alebo mimoriadnych okolností. K odňatiu v súvislosti s kritériami oprávnenosti a ostatnými povinnosťami nedochádza a neuplatňuje sa žiadna administratívna sankcia.   

Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa spolu s relevantným dôkazom k spokojnosti príslušného orgánu písomne oznámia tomuto orgánu do pätnástich pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť. 

V zmysle uvedeného žiadatelia dotknutí výstavbou plynovodu pri viacročných záväzkoch v stanovenom termíne písomne oznámia PPA uvedenú skutočnosť spolu so zoznamom príslušných dielov pôdnych blokov a časovou pôsobnosťou vyššej moci a mimoriadnych okolností na nich.

Pre lepšiu identifikáciu dotknutých poľnohospodárskych plôch bude trasovanie vyznačené v GSAA.“

PPA bude pri posudzovaní nahlásených prípadov vyššej moci a administrovaní žiadostí súvisiacich s plnením viacročných záväzkov postupovať v zmysle platnej legislatívy a vyššie uvedeného Usmernenia.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev