29.03.2017

Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje informovať žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr ako aj širokú verejnosť, že aplikáciu pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP). Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom, aby sa v prípade problémov obracali priamo na NPPC-VÚPOP.

Tak ako sme uviedli v Oznámení o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu zverejnenom na webovom sídle PPA dňa 21.3.2017 (link: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-spristupneni-aplikacie-geopriestorova-ziadost-o-podporu/8129), PPA poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa (žiadateľ podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný identifikačný list na rok 2017 a následne PPA zabezpečí pre nového žiadateľa prístupové meno a heslo) resp. v prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla (žiadateľ má kontaktovať PPA emailom na gsaa@apa.sk).

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev