21.05.2020

Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID -19 v sektore ovocia a zeleniny

Európska komisia v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala súbor nariadení, ktorými sa stanovujú výnimky z uplatňovania určitých ustanovení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky. Výnimky sa týkajú výrobkov a opatrení v sektore:
SEKTOR OVOCIE A ZELENINA
ORGANIZÁCIE VÝROBCOV A OPERAČNÉ PROGRAMY ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV
V zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených sa uplatňuje dočasná výnimka z čl. 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:
V roku 2020 sa neuplatňuje hranica jednej tretiny výdavkov na opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie vrátane splácania istiny a úrokov na ich financovanie v rámci operačného programu.
V zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/600, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19
sa uplatňuje výnimka z čl. 9 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892:
Žiadosti o pomoc predložené do 15. februára 2020 môžu pokrývať aj výdavky na akcie naplánované na rok 2019, ale nerealizované do 31. decembra 2019 za predpokladu, že sa dajú zrealizovať do 15. augusta 2020.
Žiadosti o pomoc predkladané do 15. februára 2021 môžu obsahovať aj výdavky na akcie naplánované na rok 2020, ale nerealizované do 31. decembra 2020 za predpokladu, že sa tieto akcie dajú zrealizovať do 15. augusta 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ