13.05.2022

JOZEF KISS: „CHCEME POMÔCŤ ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY".

Bratislava 13. máj 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája. 2022. Pôvodný termín bol do 16. 5. 2022.

Posun termínu na podávanie jednotných žiadostí (JŽ) na rok 2022 z 16. 5. 2022 na 31. 5.2022 znamená aj posun ostatných termínov, s tým súvisiacich. Teda posledný termín na podanie žiadosti bez sankcií bude 31. 5.2022. Termín na podanie JŽ 2022 s oneskorením bude do 25 kalendárnych dní, teda do 25. 6. 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, bude termín posunutý až na 27. 6. 2022. Podanie JŽ 2022 medzi 1. 6. 2022 a 27. 6. 2022 má za následok zníženie sumy o 1 % za každý pracovný deň. Zároveň sa mení aj dátum na oznamovanie zmien JŽ 2022 z 31. 5. 2022 na 25. 6.2022 a aj tu platí, že keďže tento termín pripadá na sobotu, bude posun až na 27. 6.2022.

Dôvodom rozhodnutia poskytnúť žiadateľom viac času je záujem PPA, aby mali dostatok času na prípravu podkladov, najmä tých, ktoré sa týkajú plôch. Prioritne sa to týka tých žiadateľov, u ktorých po pravidelnej aktualizácii LPIS došlo k úbytku plôch, pričom najviac ich je identifikovaných zo stredoslovenského regiónu. Týchto 73 žiadateľov PPA už kontaktovala a navrhla im postup, ako vyriešiť nesúlad v údajoch. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Máme záujem pomôcť žiadateľom tak, aby neprišli o svoje nároky a zároveň aby ich žiadosti mohli byť vyhodnotené správne. Okrem času na vyriešenie námietok im vychádzame v ústrety aj možnosťou zúčastniť sa na workshope. Ten sme pripravili pre žiadateľov, ktorých sa úbytok plôch dotkol najviac a budeme ich pozývať“. Na workshope  im odborní pracovníci PPA vysvetlia metodiku aktualizácie a zodpovedia im prípadné otázky. Presný termín a miesto workshopu bude oznámený pozvaným žiadateľom a tiež bude zverejnený na www.apa.sk.

PPA už vyzvala žiadateľov, aby si svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. V tejto súvislosti rovnako naďalej odporúča, aby si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, že spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti (napr. odstrániť nedopasky, buriny, samonálety a pod.). Naďalej je žiadateľom k dispozícii aj mailová adresa akt.lpis@apa.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí, prípadne poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ