21.12.2021

JOZEF KISS: „CHCEME SA ÚPLNE VYHNÚŤ VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU"

Bratislava 21. december 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) postupuje rýchlym tempom v zavádzaní digitalizácie a elektronizácie do jednotlivých oblastí svojej činnosti. V tejto súvislosti dochádza k zmenám aj v procese vyhodnocovania žiadostí o podpory, pomoc a dotácie. Cieľom týchto zmien je celý proces zjednodušiť pre žiadateľov, zrýchliť a nastaviť na maximálnu úroveň transparentnosti.

Zjednodušenie by malo nastať hlavne v procese verejného obstarávania. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss pripúšťa, že zdigitalizovať všetky procesy v agentúre je veľmi náročne tak technologicky ako aj časovo, ale oceňuje, že sa to darí postupne. Ako príklad uvádza proces podávania žiadostí, ktorý je zdigitalizovaný aj vďaka tomu, že sa agentúre podarilo obstarať program JOSEPHINE. Ten zabezpečuje plnohodnotný a plne automatizovaný proces verejného obstarávania. Jozef Kiss: „To znamená, že už nebude potrebné do agentúry posielať nič v papierovej podobe a všetko pôjde elektronicky. Do budúcna sme otvorení všetkým portálom, ktoré zabezpečujú verejné obstarávanie vrátane portálu EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie chceme to mať doširoka otvorené a spojené s integráciou dát vygenerovaných v systéme. Chceme sa úplne vyhnúť verejnému obstarávaniu“. To by zostalo iba pre tie subjekty, ktoré majú takúto povinnosť zo zákona.

Práve verejné obstarávanie bolo v minulosti najväčším rizikom a príležitosťou na podvody. Často boli v žiadostiach nadhodnocované zákazky alebo dokonca sa projekty, na ktoré dostal žiadateľ peniaze, nezrealizovali. Takéto prípady z minulosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania OČTK a do budúcna sa nebudú opakovať. Zabrániť tomu má aj implementácia cenníkov, ktoré jasne nastavia ceny strojov, stavieb a ďalších komodít a úplne vynechajú potrebu verejného obstarávania. Jozef Kiss: „Chceme mať pre nové programové obdobie 2023-2027 zdigitalizovaný proces v maximálnej možnej miere“.

PPA dáva možnosť poľnohospodárom využiť systém JOSEPHINE už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Žiadateľom je elektronický obstarávací systém JOSEPHINE k dispozícii zadarmo. Viac informácií o jeho použití spolu s manuálom nájdu žiadatelia na www.apa.sk/51-prv-2021/prca-s-josephine-pre-potreby-vzvy-4-2-v-kocke/11256 .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ