20.12.2021

JOZEF KISS: „NULOVÁ TOLERANCIA KORUPCIE JE MOJA PRIORITA“

Bratislava, 20. december 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré garantujú nulovú toleranciu korupcie. V súčasnosti je v agentúre štandardom transparentný proces spracovávania žiadostí, krížové kontroly a overovanie údajov, ktoré majú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme (priamej či nepriamej) vrátane úplatkárstva či vydierania, alebo nežiadúceho angažovania sa zamestnanca PPA v procese spracovania žiadostí.  Kontrolné mechanizmy a nástroje boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti sú nastavené tak, že riziko takéhoto správania je znížené na minimum. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Aj vďaka týmto novým opatreniam sme získali trvalú akreditáciu. Ich prijatie zároveň eliminuje možnosti podvodov, aké sa v agentúre udiali v minulosti a ktoré sú ešte stále vyšetrované. Transparentnosť, nulová tolerancia, niekoľkostupňová kontrola a samozrejme aj digitalizácia a elektronizácia sú cesta k dôveryhodnej inštitúcii a plnohodnotnému partnerstvu pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Je to moja priorita“. PPA vyžaduje od svojich zamestnancov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných činností. Vnútorné kontrolné mechanizmy sú nastavené precízne a zohľadňujú všetky odporúčania externých auditov.
PPA intenzívne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, Generálnou prokuratúrou SR a Európskou prokuratúrou (EPPO) a zároveň sama iniciatívne podáva podnety v prípade podozrenia z podvodu. Marek Řezáč, riaditeľ Sekcie vnútornej a finančnej kontroly PPA: „Za rok 2021 evidujeme 36 podnetov podaných na Generálnu prokuratúru SR a Európsku prokuratúru, pričom ide celkovo o 59 právnických alebo fyzických osôb. Z vlastných zistení sme odstúpili na OČTK 22 podnetov a ďalších 14 z podnetov fyzických a právnických osôb.“ Okrem vlastnej iniciatívy bola PPA požiadaná zo strany OČTK v 237 prípadoch o súčinnosť. V rámci súčinnosti bola požiadaná o zabezpečenie podkladov a informácií v 414 dožiadaniach.  Výsledkom je 36 začatých trestných stíhaní (§ 199 Trestného poriadku), 18 začatých trestných stíhaní spolu so vznesením obvinenia (§ 199 + § 206 Trestného poriadku) a 12 vznesení obvinenia (§ 206 Trestného poriadku).
PPA má jasne zadefinované rizikové scenáre, schémy a indikátory podvodného správania  a rozširuje platformu už zavedenej elektronizácie procesov. Táto platforma zabezpečí efektívne a objektívne posudzovanie podmienok a kritérií prijatej dokumentácie pri žiadostiach. Elektronizácia verejného obstarávania, elektronické podávanie žiadostí, automatizácia vyhodnocovania žiadostí rovnako prispejú k väčšej transparentnosti procesu spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o platbu.
Na boj proti korupcii sú určené aj emailové adresy, na ktorých môže verejnosť nahlasovať korupciu alebo protispoločenské správanie:

                                                      korupcia@apa.sk a protispolocenska.cinnost@apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ