08.04.2022

LESNÍCI MÔŽU ŽIADAŤ O FINANCIE NA STAROSTLIVOSŤ O LESY.

Bratislava, 8. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2022 podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Žiadosti je možné posielať v termíne od 8.4.2022 do 8.6.2022.

Výzva je určená pre obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, pričom tieto boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2012 alebo 2017 na opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Žiadosti podané po termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadosť o poskytnutie podpory predkladá žiadateľ prostredníctvom formulára žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami poštou na adrese: Pôdohospodárska platobná agentúra

                                                  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

                                                  Odbor štátnej pomoc

                                                  Hraničná 12

                                                  815 26 Bratislava
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať  na podporalesov@apa.sk alebo www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ