19.04.2022

LESY MÔŽU ZÍSKAŤ PENIAZE NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO.

Bratislava 19. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje informácie k výzve č. 55/PRV/2022 na podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hluháňa hôrneho.

Žiadosti môžu podávať oprávnení žiadatelia, ktorými sú obhospodarovatelia lesov (štátne, súkromné, obecné, cirkevné lesy...). V rámci tejto výzvy môžu získať financie na výchovné zásahy v lesoch na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Rozsah takýchto činností je uvedený v metodike vypracovanej Národným lesníckym centrom a táto metodika je prílohou výzvy.

Celková alokácia na výzvu je 1 500 000 EUR, pričom táto suma by mala byť poskytnutá formou sadzby vo výške 470 EUR na hektár plochy a podľa predpokladov by išlo o podporu na cca 3 190 ha.

Prihlasovať sa do výzvy môžu žiadatelia v termíne od 16. 5. 2002 do 29. 7. 2022.

Všetky informácie o výzve ako aj o podmienkach oprávnenosti sú na www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ