27.09.2022

MLADÍ POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O PODPORU NA ZAČATIE PODNIKANIA DO KONCA SEPTEMBRA.

Bratislava: 27. september 2022: Mladí poľnohospodári majú už iba niekoľko dní na podanie žiadosti na podporu na začatie podnikateľskej činnosti. Ide o výzvu č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Výzva, do ktorej môžu mladí poľnohospodári ešte stále posielať svoje žiadosti je otvorená od 1.7.2022 až do 30.9.2022. Aktuálne eviduje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 32  žiadostí.

O podporu sa môžu uchádzať začínajúci poľnohospodári v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ak ich podnikateľská história nepresahuje 2 roky ku dňu podania žiadosti . Na jeden projekt je možné získať 50 000 EUR. Celková alokácia na výzvu predstavuje sumu 28 950 000 EUR.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
V procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV (ďalej len „ŽoNFP“) sa neposkytujú informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP bude PPA žiadateľa písomne informovať.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev