29.03.2019

Monitorovacia správa MAS - výnimka za rok 2018

PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), s ktorými na základe schválenia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, v zmysle Rozhodnutia o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny uzatvorila zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že MAS nie sú povinné predložiť PPA Správu o implementácii stratégie CLLD za rok 2018  k 31.03.2019 (povinnosť v zmysle ustanovenia článku 7, ods. 7.11 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

Nakoľko Správa o implementácii stratégie CLLD musí byť vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Príručka pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, MAS nie sú spôsobilé splniť si povinnosť zo Zmluvy o poskytnutí NFP a predložiť do 31.3.2019 Monitorovaciu správu za rok 2018.. 

Nepredloženie Správy o implementácii stratégie CLLD za rok 2018  z uvedeného dôvodu nebude PPA považovať za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a nebude vo vzťahu k predmetnej skutočnosti uplatňovať voči MAS žiadne sankcie.

MAS sú povinné plniť povinnosť podľa bodu 7.11 Zmluvy o poskytnutí NFP v nasledovných rokoch, počnúc predložením Správy o implementácii stratégie CLLD za rok 2019, ktorú predložia do 31.03.2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev