06.07.2022

NA PODANIE ŽIADOSTI O VÝNIMOČNÚ POMOC ZOSTÁVA 9 DNÍ

Bratislava: 6. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že poľnohospodári môžu o výnimočnú pomoc žiadať do 15. júla 2022 a teda im zostáva 9 dní. Žiadosti mohli posielať na PPA od 30. júna 2022. Do dnešného dňa (streda 6.7.2022) tak urobilo 205 žiadateľov.

Výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území SR, a ktorý:

  • je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc;
  • má v CEHZ k 30. aprílu 2022 evidovaný počet hospodárskych zvierat;
  • v rámci svojho podniku prevádzkuje najmenej jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat;
  • v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021:
  • použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • nie je v likvidácii;
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa podmienky (všetky podmienky sú k dispozícii na www.apa.sk) je potrebné si stiahnuť z web stránky PPA „Žiadosť o poskytnutie podpory“, kde je žiadateľovi k dispozícii  aj návod na vyplnenie žiadosti.

Vyplnenú Žiadosť o poskytnutie podpory žiadateľ zasiela elektronicky, ak disponuje štatutárny orgán, oprávnený konať za spoločnosť platným kvalifikovaným elektronickým podpisom, cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk . Prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ musí žiadateľ zvoliť poskytovateľa „Pôdohospodárska platobná agentúra“.  Prílohu formulára žiadosti je potrebné podpísať platným kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu,

alebo osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 

Odbor poľnohospodárskych komodít 

Hraničná 12

815 26 Bratislava
Pri písomnom doručení žiadosti s povinnou prílohou je rozhodujúci dátum pečiatky podateľne resp. dátum pečiatky pošty/kuriéra uvedený na obálke žiadosti, ktorý nesmie byť neskorší ako 15. júl 2022

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ