20.03.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – PPA ZVEREJNILA VÝZVU

Bratislava, 20. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia od dnes 20. marca 2023 do 20. júna 2023.

Opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je určené pre obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018 (okrem výnimiek).

Pre úspešné schválenie podpory musí byť splnené:

·      v lesných porastoch sa vykonala výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo

·      v lesných porastoch sa uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty,

·      ak v rámci schémy de minimis, celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Žiadosti musia byť podávane výlučne prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle spolu s výzvou v časti Štátna pomoc https://www.apa.sk/lesy-de-minimis. Žiadosť je po vyplnení potrebné uložiť prostredníctvom tlačidla „Vytlač a ulož s kódom“. Takto uloženú žiadosť s jedinečným kódom je potrebné zaslať na e-mailovú adresu uvedenú vo výzve a následne je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať, podpisy úradne osvedčiť a zaslať v listinnej forme na adresu platobnej agentúry.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ