19.10.2022

Najčastejšie pochybenia zo strany žiadateľa pri podávaní ŽoNFP.

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť žiadateľov projektových podpôr na najčastejšie pochybenia pri podávaní ŽoNFP. Príklady najčastejších pochybení sú uvedené v prílohe.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ