20.01.2022

NOVÁ STRATÉGIA MAS ZJEDNODUŠÍ A ZRÝCHLI PROCESY PROJEKTOVÝCH PODPÔR

Bratislava, 20. január 2022: Dnešné pravidelné stretnutie vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) so zástupcami Miestnych akčných skupín (MAS), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zadefinovalo potrebu nových pravidiel fungovania MAS.
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss prítomných informoval o príprave novej stratégie MAS, ktorá odstráni neefektívnosť v procesoch a čerpaní finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ). V tejto súvislosti bude vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov MPRV SR a PPA. Jozef Kiss do nej prizval aj zástupcov MAS, ktorí by mali priniesť svoje praktické skúsenosti z doterajšej praxe: „Musíme urobiť zmeny, ktoré zefektívnia procesy a zároveň zvýšia objem čerpaných prostriedkov. S tým súvisí množstvo vylepšení, od zmeny podmienok vyhlasovania výziev, ich procesu posudzovania a schvaľovania až po detaily v predkladaní príloh a potvrdení. Chceli by sme zástupcov MAS zapojiť do procesu, aby spolu s nami nastavovali túto dôležitú koncepciu“. Dodal, že kľúčový je cieľ - zjednodušiť a zrýchliť celý proces. Spojenie všetkých zúčastnených strán dáva reálny predpoklad, že sa podarí dosiahnuť lepšie čerpanie európskych finančných prostriedkov za oveľa jednoduchších pravidiel, ktoré zvládne splniť výrazne väčšie množstvo žiadateľov. Tých často odrádzala práve komplikovanosť procesu.
PPA má záujem pripraviť takú koncepciu, ktorá bude prínosom pre MAS, mestá a obce a tiež pre samotnú PPA, keďže nové nastavenia zlepšia aj pracovné procesy vo vnútri agentúry. Všetci prítomní návrhy ocenili a pozvanie participovať na tvorbe novej stratégie prijali.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ