27.05.2022

OD DNES MÔŽU POĽNOHOSPODÁRI ŽIADAŤ DOTÁCIE NA POISTNÉ.

Bratislava, 27. máj 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 v termíne od 27. mája 2022 do 27. júla 2022 na opatrenie dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované a po termíne ukončenia výzvy nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 3 predkladajú žiadatelia prostredníctvom formulára, ktorý

je registrovaným žiadateľom v ITMS 2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky, ak disponuje štatutárny orgán, oprávnený konať za spoločnosť, platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb) t. j. nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb.

o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK,

je povinný k žiadosti priložiť:

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
  • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní 
  • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Uvedené potvrdenia je potrebné doručiť na adresu platobnej agentúry.               

Žiadatelia, ktorí v čase podania žiadosti nebudú mať uzatvorené poistné zmluvy, musia ich následne - po ich uzatvorení - vložiť do podanej žiadosti v systéme ITMS2014+.

Žiadateľ je povinný dokladovať požiadavku na dotáciu v systéme ITMS2014+:

  • potvrdením poisťovne (Príloha č. 3 výzvy) a 
  • dokladom o úhrade poistného realizovaného po podaní žiadosti najneskôr do 30. 9. 2022

Bez vloženého potvrdenia o úhrade nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia resp. tá časť dotácie, ktorá nebude vydokladovaná úhradami poistného. Systém ITMS2014+ umožňuje vkladať potvrdenia o úhrade do 07. 10. 2022 (vrátane), po tomto dátume sa systém uzatvorí.

Aktuálna schéma štátnej pomoci na dotáciu týkajúcu sa platieb poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá je zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným číslom

SA.63100(2021/XA), je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“):

https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-platby-poistneho-v-polnohospodarskej-prvovyrobe-v-zneni-dodatku-c-3/161---14215/
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave prostredníctvom kontaktu poistne@apa.sk pričom kompletnú informáciu o výzve majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ