11.08.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za používanie zahusteného hroznového muštu

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení  neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu za používanie zahusteného hroznového muštu pre vinársky rok 2009/2010 zverejnenie Metodického postupu pre žiadateľov o podporu za používanie zahusteného hroznového muštu pre vinársky rok 2009/2010 v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity – Použitie zahusteného hroznového muštu.
 

V Bratislave 10. 08. 2009

                                Ing. Roman Serenčéš, PhD.
                                        generálny riaditeľ        

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev