11.08.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení  neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov možnosť podávania žiadostí o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov  v termíne do 15. septembra 2009.

Vzhľadom pripravovanú novelizáciu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť dňa 01. septembra 2009, Pôdohospodárska platobná agentúra zverejní metodický postup pre vinársky rok 2009/2010 až po uverejnení novely nariadenia vlády v Zbierke zákonov SR. Pripravený návrh nariadenia vlády je možné nájsť na internetovej stránke Legislatívnej rady vlády SR: http://rpo.rokovania.sk/lrv/Rokovanie.aspx

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým uchádzačom o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov o predbežné zhromažďovanie všetkých povinných príloh v zmysle Metodického postupu pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov pre vinársky rok 2008/2009, ktorý je zverejnený v časti Sekcia organizácie trhu – Odbor rastlinných komodít – Trvalé ukončenie výsadby vinohradov.
 

V Bratislave dňa 10. augusta 2009
 

                                Ing. Roman Serenčéš, PhD.
                                      generálny riaditeľ       

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev