14.08.2017

Oznam pre schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie a časť: Školské mlieko

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle §.7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým žiadateľom v rámci školského programu - „Školské ovocie“ a „Školské mlieko“ pre školský rok 2017/2018, že dňa 14. 07. 2017 bolo vyhlásené v Zbierke zákonov SR nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (ďalej len „nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z.“) s účinnosťou od 01. augusta 2017.

Zároveň v školskom roku 2017/2018 sa na realizáciu školského programu schválený žiadateľ riadi doleuvedenými právnymi aktmi Európskej únie:

  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014,
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach.

Platobná agentúra v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov momentálne pripravuje „Príručku pre žiadateľov o pomoc v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018“ (ďalej len „príručka pre žiadateľov“), ktorá bude zverejnená na webovom sídle platobnej agentúry (predpokladaný termín zverejnenia: koniec augusta 2017).

Časť: „Školské ovocie“

V mesiacoch júl a august 2017 boli platobnou agentúrou zaslané rozhodnutia o schválení žiadateľa o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl, prípadne aj realizáciu ostatných činností (sprievodných opatrení, propagácie, dopravy, zariadení, informačných plagátov). Zoznam schválených žiadateľov na šk. rok 2017/2018 zverejnila platobná agentúra na svojom webovom sídle.

Tieto rozhodnutia boli vydané ešte podľa nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z.“), avšak v zmysle §.7 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z. platí nasledovné:

Žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadateľa o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre školský rok 2017/2018 podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydané do 31. júla 2017 sa považuje za schváleného žiadateľa na zabezpečovanie dodávania alebo distribúcie všetkých druhov ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z.. Toto rozhodnutie je právoplatné na obdobie školského roka 2017/2018.

Žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadateľa na zabezpečovanie sprievodných činností podľa § 4 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z. (sprievodné opatrenia).

Žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadateľa na zabezpečenie vykonávania komunikácie podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. alebo žiadosti o zabezpečenie informačného plagátu podľa § 4 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z. (propagácia).

Z uvedeného vyplýva, že žiadatelia, ktorým boli pre šk. rok 2017/2018 schválené „doprava a distribúcia výrobkov, zabezpečenie zariadení“ nebudú mať nárok na preplatenie nákladov, keďže podľa platného nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z..z. sa pre šk. rok 2017/2018 nepočíta s možnosťou ich preplácania.

Časť: „Školské mlieko“

V zmysle § 7 ods. 8 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z. platobná agentúra administruje žiadosti a zasiela rozhodnutia o schválení žiadateľa o zabezpečovanie činností v školskom programe pre šk. rok 2017/2018: sprievodné vzdelávacie opatrenia (ochutnávka mliečnych výrobkov, exkurzia do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkuje mlieko alebo do podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie mlieka, vzdelávacia aktivita súvisiaca s cieľmi školského programu a súťaž propagujúca spotrebu mliečnych výrobkov), propagácia programu a zabezpečenie informačného plagátu.

Zoznam schválených žiadateľov na šk. rok 2017/2018 zverejní platobná agentúra na svojom webovom sídle (predpokladaný termín zverejnenia: koniec augusta 2017).

Zároveň podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z. platí nasledovné:

Žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 3 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.“) o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za schváleného uchádzača na poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z..

Rozhodnutie o schválení žiadosti uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. a rozhodnutie o schválení žiadosti o zmenu príchute ochutených mliečnych výrobkov podľa § 3 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z..

 

V Bratislave, dňa 14. 08. 2017

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ   

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev