29.11.2019

Oznam

Oznam schváleným žiadateľom o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA2019+). V týchto dňoch zasiela platobná agentúra schváleným žiadateľom notifikačný e-mail.
Žiadateľ si zmluvu stiahne tak, že klikne na „Zmluva na stiahnutie“, zmluvu si dvakrát vytlačí, podpíše štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia (v zmysle konania podľa Obchodného registra). V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) sa ako štatutárny zástupca podpisuje tento samostatne hospodáriaci roľník (SHR). Podpisy je potrebné úradne osvedčiť a následne zaslať na platobnú agentúru, a to v lehote 3 pracovných dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení e-mailu). V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte platobnú agentúru e-mailom na zelenanafta2019+@apa.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev