31.01.2018

Oznámenie o aktualizácii výziev

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenia:

2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)
5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev