17.05.2017

OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNÉHO ODPOČTU ZA ROK 2016

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2016 sa bude konať dňa 29. mája 2017 o 11.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave.

Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2016, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe a stanoviská zúčastnených odborníkov z prerokovávanej oblasti.

Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky zástupcov verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.

Program verejného odpočtu

  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom
  • stanovisko MPRV SR k Výročnej správe PPA za rok 2016
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
  • otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev