18-10-2017

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 9. 2017.

PPA, sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci k 30. 9. 2017 evidovala 41 prvonákupcov mlieka, z toho 39 nahlásilo nákup surového kravského mlieka od 438 prvovýrobcov mlieka.

Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
kontakt: Ing. Jozef Ješko
e-mail: jozef.jesko@apa.sk
tel.: 0918 612 189

Ing. Martina Rafajová, PhD. 
vymenovaná na zastupovanie
          riaditeľky odboru